Download algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

U kunt erop vertrouwen dat uw bestelling onmiddelijk wordt verwerkt, zodat u de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk in huis heeft. Wij versturen uw bestelling na het ontvangen van uw betaling, of als u voor de optie “onder rembours” kiest, zo snel mogelijk. De door Marilyn.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. In dit geval zal Marilyn.nl het eventuele al door uw betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening terug storten. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Onze artikelen zijn veelal uit voorraad leverbaar. Soms komt het voor dat een artikel tijdelijk uitverkocht is. Wij houden dan uw bestelling aan. Als een artikel definitief is uitverkocht, ontvangt u hierover een bericht. Al onze zendingen geschieden in een neutrale doos of enveloppe. Geen enkele aanduiding op het pakket zal wijzen op een erotische inhoud. Indien u niet thuis bent bij levering van uw bestelling ontvangt u een bericht voor het afhalen van uw pakket op het postkantoor. Het kan voorkomen dat de kleur of verpakking van een product afwijkt van de afbeelding bij de productomschrijving, dit geeft geen recht tot retournering van het product.

De goederen reizen voor risico van de afnemer af winkelvestiging Marilyn.nl.

Koopovereenkomst

Als u een bestelling aan ons heeft doorgegeven, is de overeenkomst een feit. Marilyn.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zoals vooruitbetaling, of gedeeltelijke vooruitbetaling. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Marilyn.nl dit zo spoedig mogelijk mee.

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in euro’s, maar exclusief eventuele verzendkosten. In het geval van (typ-) fouten in de prijzen behoudt Marilyn.nl zich het recht voor om alsnog de werkelijke prijs aan u te berekenen, hierover zal wel eerst contact met u opgenomen worden, en heeft u het recht om in dit geval de overeenkomst binnen vijf dagen schriftelijk of per mail te ontbinden.

Retourneren

Ruilen of retourneren is tot 7 werkdagen na de afleveringsdatum mogelijk. Aangebroken preparaten en artikelen die de persoonlijke hygiëne betreffen (zoals lingerie en erotische speeltjes) zijn om begrijpelijke redenen van terugname uitgesloten. Gebruikte artikelen kunnen niet worden geretourneerd. In het geval dat een artikel technisch defect is, kunt u dit artikel naar ons retourneren na telefonische afspraak. Het retourartikel dient u goed te verpakken en voldoende gefrankeerd terug te zenden. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft Marilyn.nl de keuze het betreffende artikel te vervangen door een nieuw (gelijkwaardig) artikel dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Aansprakelijkheid

Marilyn.nl zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en/of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulke wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van de transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming van derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal Marilyn.nl daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te hare keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Marilyn.nl zal niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering. De totale aansprakelijkheid van Marilyn.nl met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke Marilyn.nl door die opdracht in rekening heeft gebracht. Behoudens voor zover Marilyn.nl onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij Marilyn.nl vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekkingen hebben op de geleverde goederen.

Persoonsgegevens

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Totstandkoming Overeenkomst

Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Marilyn.nl is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden.

Onze Gegevens:

Marilyn

Larenseweg 5

1221 CH Hilversum

tel:035-6832812